Tidplan för behörighetsansökningar, deadline 29 april

Just nu håller vi på och tar fram ett nytt informationspaket för ansökningar av roller och behörigheter. Det kommer att skickas ut i närtid till berörda chefer och medarbetare via kontaktpersonerna vid fakultet eller motsvarande för SSC-projektet.

Tidplanen i stort för behörighetsansökningarna ser ut så här:

Ansöka och/eller komplettera:

 • v.12 – v.17 – 19 mars – till och med 29 april.

Deadline för ansökningar: 29 april.

Validering (genomgång av behörighetsansökningar)

 • Från och med v. 15 – 9 april och framåt.

 

 

Uncategorized 0

Tidplan för hösten 2018 med anledning av det framflyttade systembytet till Statens Servicecenters Primula

Styrgruppen för anslutningsprojektet till Statens Servicecenter, SSC, har beslutat om en ny tidplan för systembytet till SSC Primula.

Tidplanen nedan avser först och främst datum för hösten, och innehåller information som ni som chefer och ni som arbetar med personal och/eller ekonomifrågor kan ha nytta av.

Projektet kommer att informera fortlöpande under våren, bland annat om hur arbetet med roller och behörigheter genomföras – främst genom respektive fakultets kontaktperson för anslutningen till SSC samt via HR-webben, Medarbetarwebben och sektionen Personals nyhetsbrev.

Mer detaljerad information om hur universitetet ska förbereda sig för systembytet kommer också att skickas ut.

Tidplan med information riktad till dig som är chef eller arbetar med personal och/eller ekonomifrågor

5 september

 • Sista datum för attest i Lunds universitets Primula

Det är viktigt att chefen har informerat sina medarbetare om vikten av att lägga in sina ärenden (exempelvis vård av barn, reseräkningar, ledigheter och utlägg) i god tid i Primula i samband med datum för sista attest för att säkerställa utbetalning i september månad.

Också av vikt är att chefen, tillsammans med personal- och ekonomiansvariga, har förberett sin organisation för nedstängning av Primula, mellan 6 september t.o.m. 7 oktober. Det omfattar att se över behov av nyanställningar, förlängningar, samt ta ut rapporter över anställningar som upphör under den aktuella perioden. Det rekommenderas att ta hand om dessa ärenden i god tid eftersom Primula kommer att vara helt stängt för inmatning av information.

Projektet kommer att återkomma med detaljerad information om hur organisationen ska förbereda sig inför nedstängning. Information kommer att skickas ut i olika steg, innan sommaren och i anslutning till att medarbetare återgår i arbete efter semestern.

6 september

 • Lunds universitets Primula stängs

Från och med 6 september t.o.m. 7 oktober går det inte att mata in någon information i Primula. Däremot kommer en läskopia av Lunds universitets Primula finnas tillgänglig som kan användas för att ta ut uppgifter om lön, anställningar etc.

Eftersom Primula är stängt kommer de olika ärenden som uppkommer under tidsperioden som rör exempelvis nyanställning, föräldraledig, sjuk, semester etc. att behöva hanteras inom respektive fakultet, för att sedan matas in i Primula när systemet öppnar.

Personal som påbörjar sin anställning under tiden Primula är stängt får LU-konto och inloggningsuppgifter om de etableras i Lucat, som kan användas vid inloggning i t ex andra system.

8 oktober

 • SSC Primula öppnas för Lunds universitet

Från och med att SSC Primula öppnas ska frågor angående HUR man matar in ärenden i Primula ställas till SSC:s kundwebb.

VAD som ska matas in kommer att ingå i utbildningarna i september, manualer och lathundar kommer att finnas, respektive fakultets kontaktperson för SSC-projektet kommer att vara behjälpliga samt att sektionen Personal står för processkunskapen.

Alla ärenden som uppkom under tiden Primula var nedstängt måste läggas in – antingen av enskild medarbetare eller av de som kommer att inneha behörighetsrollerna källrapportör/granskare/attestant i SSC Primula. Det är därför viktigt att chefen samt de som arbetar med personal och/eller ekonomifrågor avsätter tid till att attestera/lägga in ärendena. Det gäller även medarbetare som vill säkerställa utbetalning i oktober månad.

Tidsperioden att lägga in information kommer att bli mycket snäv eftersom sista dag för attest är 15 oktober kl. 12.00.

10 oktober

 • Sista datum för SSC att ta emot manuella underlag

Detta är det sista datumet för SSC att ta emot manuella underlag (exempelvis underlag vid delpension, anställningsavtal för adjungerade utan lön, föräldrapenningtillägg) för oktober månad.

Projektet återkommer med en lista med manuella underlag samt vem som ska skicka in dem till SSC.

15 oktober

 • Sista datum för attest

Sista dag för attest är 15 oktober, kl. 12.00. Till och med detta datum ska alla medarbetare (även chefer) ha lagt in sina ärenden i SSC Primula.

För frågor om SSC-projektet och den förändrade tidplanen, kontakta den gemensamma postlådan: ssc_primula@ldc.lu.se.

Uncategorized 0

Förändringar på bloggen

De speciella sidorna för dig som chef och er som arbetar med personal- och/eller ekonomifrågor har tagits bort. Det beror på att dessa målgrupper i de flesta fall berörs av samma information, vilket gör att det blir onödigt att ha flera olika ingångar.

För frågor eller kommentarer kring bloggens utseende, kontakta den gemensamma postlådan: ssc_primula@ldc.lu.se.

Uncategorized 0

Nya processkartor för ett antal ärenden

Nu finns det nya processkartor för ärendena:

 • Avsluta anställning egen uppsägning
 • Avsluta anställning arbetsgivarens uppsägning
 • Nyanställning
 • Förändra anställning
 • Hantera sjukfrånvaro
 • Hantera partiell sjuk- och aktivitetsersättning
 • Hantera förmån, sjukvård, läkemedel och friskvård

Alla processkartor finner du under sidan: Processkartor.

Uncategorized 0

Öppet-husmöten övergår i möten för kontaktpersoner och processansvariga

I samband med den förändrade tidplanen för systembytet till Primula SSC övergår öppet husmötena för roller och behörighetsansökningar till regelbundna möten för kontaktpersoner och processansvariga för SSC-projektet.

Inbjudan till dessa möten skickas ut via epost.

Uncategorized 0

Rollerna HR-lokalt, Ekonomi-lokalt, HR- centralt och Ekonomi-centralt ses över

I samband med den förändrade tidplanen för systembytet till Primula SSC ses rollerna HR-lokalt, Ekonomi-lokalt, HR- centralt och Ekonomi-centralt just nu över. Det betyder att de under en period inte kan sökas i LUCAT.

För frågor kring roller och behörigheter, hör av er till den gemensamma postlådan: ssc_primula@ldc.lu.se.

Uncategorized 0

Systembytet till Statens servicecenters Primula flyttas fram till oktober 2018

Bakgrund
Under våren var det planerat att två större, tekniktunga projekt skulle implementeras, övergången av lönetjänster till Statens servicecenter, SSC, Primula och Ladok3. I takt med att projekten har fortlöpt har det blivit tydligt att det finns stora tekniska risker med att implementera båda projekt samtidigt. I och med det har förvaltningschefen vid Lunds universitet beslutat att den tekniska övergången till SSC flyttas fram till början på oktober 2018.

Varför flyttas just anslutningsprojektet till SSC?
Efter en dialog med samarbetspartners för båda projekten, där man har vägt för och nackdelar mot varandra, har förvaltningschefen beslutat att det är mest lämpligt att flytta fram övergången till SSC. Dels skulle konsekvenserna för Ladok3 projektet bli större, och dels finns det stora fördelar med en längre tidsram för SSC. Det gör att projektet kan kvalitetssäkra de olika delarna i övergången, undvika temporära lösningar, samt har mer tid att förbereda organisationen.

Vad betyder det att den tekniska delen av projektet flyttas fram?
Det betyder att övriga delar av projektet kommer att löpa på som tidigare. Det är endast den tekniska implementeringen som flyttas fram – det vill säga själva övergången till Primula – SSC. Det innebär bland annat att lönekontorets personal anställs av SSC i april som planerat. Men de kommer att arbeta på samma sätt som idag fram till oktober när systembytet sker.

Det blir därmed ingen förändring i hur ärenden som ledighet, reseräkningar, semester, timanställda m.m. hanteras nu i april utan först i oktober.
Lönekontoret kan fortsatt kontaktas för frågor som rör lönerelaterade ärenden, enligt samma telefonnummer och e-postadresser som tidigare.

Hur påverkar den förändrade tidplanen resurser i projektet och olika påbörjade processer?
Eftersom projektet löper på i samma takt fortsätter de olika processerna enligt plan. Det betyder att behovet av resurser inom projektet inte kommer att förändras.
Däremot kommer utbildningar av källrapportörer och granskare att flyttas fram till hösten 2018.

Hur ser den nya tidplanen ut för nedstängning och övergång till SSC?
Vi kommer att ta fram en ny tidplan, som kommer att informeras om i mitten på februari, vad gäller nedstängning och övergång till SSC. Den kommer att innehålla datum för sista attest i vårt nuvarande Primula, datum för öppnande, lönekörning, m.m. i det nya Primula.

För frågor om SSC-projektet och den förändrade tidplanen, kontakta den gemensamma postlådan: ssc_primula@ldc.lu.se

Uncategorized 0

Första information om nedstängning av Primula under våren 2018

I samband med att Statens servicecenter tar över hanteringen av lönetjänster via nya Primula kommer Primula webb att vara nedstängt i cirka fyra veckor, från mitten av mars till 9 april 2018.

Här informerar vi om hur du som chef, i personalfunktion och som ekonom kan börja förbereda dig för nedstängningen och anslutningen. Det är extra viktigt att ärenden hanteras i god tid eftersom tidsperioden för att hantera ärenden i april innan lönekörning blir väldigt snäv, med anledning av nedstängningen.

Hur kan du börja förbereda dig inför nedstängning av Primula?

Chefer på alla nivåer (förvaltningschef, kanslichef, sektionschef, dekaner, prefekter, personalchefer och administrativa chefer)

 • Se över behov av nyanställningar eller förlängningar.
 • Planera in tid i kalendern nästa år för att i god tid kunna hantera ärenden i Primula webb (sista dag för registrering/hantering innan lönekörning: 16 januari, 15 februari och 7 mars respektive).
 • Informera medarbetare om vikten av att lägga in ledigheter/semester och ersättningar i god tid för garanterad utbetalning i mars eller april (anställda bör ha registrerat senast 5 mars).

Personalfunktion

 • Se över behov av nyanställningar och/eller förlängningar -och informera chefen kring hur det ser ut. Vad behöver göras innan nedstängning?
 • Ta ut rapporter kring vilka anställningar som upphör och informera chef.

Sektionen Ekonomi, fakultetsekonomer, institutionsekonomer/administratörer

 • Stäm av så att lönekonteringarna ligger rätt. Var ute i god tid. Redigera lönekonteringar direkt efter beslutad budget och gör en extra översyn igen strax före stängningen, särskilt för eventuella forskningsprojekt som närmar sig redovisningsdatum.

Övergripande information om projektet hittar du under fliken Presentationer om anslutning till Statens servicecenter.

Uncategorized 0

Hur påverkas jag som anställd av övergången till Statens servicecenter – övergripande förändringar

Många av de blanketter som används idag kommer att ersättas av hantering i Primula webb, till exempel föräldraledighet och friskvård.

Vi kommer att uppdatera informationen nedan i takt med att projektet löper på.

Uncategorized 0

Förändrad sidstruktur på bloggen för anslutningsprojektet till Statens servicecenter

Vi har förändrat sidstrukturen på bloggen för att göra det enklare för olika målgrupper att hitta information som rör deras roll/arbetsuppgifter/ärenden i samband med anslutningen till Statens servicecenter.

Vi kommer att uppdatera de olika sidorna i takt med att projektet löper på.

Här nedan finner du de olika ingångssidorna vi har skapat:

Presentationer om anslutning till Statens servicecenter

Processer/systemstöd – informationen berör personalsamordnare, systemförvaltare och chefer med tillhörande undersidor

Personal, personalsamordnare/administratör på fakultet – FAQ

Chefer på olika nivåer inom universitetet – information och FAQ

Ekonomi, fakultetsekonomer, institutionsekonomer/administratörer – information och FAQ

Medarbetare vid Lunds universitet (forskare/lärare/teknisk- och administrativ personal) – information och FAQ

 

 

Uncategorized 0